0
موضوعات
قیمت - slider
0 تومان0 تومان
سطح آموزش
نوع آموزش
نوع مدرک
محل آموزش
+ موارد بیشتر
زمان آموزش

یکی از مهمترین ارکان ترید در بازار فارکس، دسترسی به اخباراقتصادی و بررسی تحلیل های بنیادی می باشد. تحلیل های بنیادی در فارکس شامل دانستن اخبار و اطلاعات اقتصادی و زمان اعلام آنها و مکانیسم اثر هر خبر بر ارزهای مختلف، همچنین شناخت بازیگران بازار و توانایی های آنان در ایجاد تغییر در بازار می باشد. دولت ها و بانک های مرکزی از طریق اجرای سیاست های پولی و مالی انبساطی و انقباضی اقدام به کنترل و گاهاً اجرای تغییرات خاص در این بازار می نمایند. در واقع با دانستن این سیاست ها به کمک اخبار ذکر شده می توان نوسانات احتمالی بازار را رصد کرد و از ضررهای احتمالی جلوگیری نمود.

سرفصل ها

  • آشنایی با سایت www.forexfactory.com
  • معرفی بنیادهای مالی موثر در اقتصاد جهانی
  • معرفی سایتهای ارايه دهنده نمودارهای شاخص های مالی
  • بررسی شاخص های:
    GDP, CPI, PPI, CCI , UC, CS, PS, PI, PCE, DGO, NHS, EH, PHS, HS, NAHB, CS, CJC, ADP, PMI, IE, COI, NGS, AHE, FO, WI, RS, IP, IPI, CUR, LI, NP, ULC, RMI, S&P/CS Composite-20 HPI, HPI, IBD/TIPP Economic Optimism, WTVS, BI, JOLTS jo, ESMI, BP, NFIB, FBB, philly Fed

فیلترها

موضوعات
قیمت - slider
0 تومان0 تومان
سطح آموزش
نوع آموزش
نوع مدرک
محل آموزش
+ موارد بیشتر
زمان آموزش