0
faradars

آموزش مدیریت رفتار سازمانی Organizational behavior (فرادرس)

درباره این دوره

رفتار سازمانی یکی از مهم ترین موضوعات در سازمان است، چرا که اساساً سازمان مجموعه و ترکیبی از عوامل انسانی است و بنابراین درک و فهم بیشتر ابعاد پیچیده انسانی می تواند به مدیریت اثربخش تر سازمان کمک شایان توجهی نماید. چیزی حدود یکصد سال تحقیق و پژوهش میان رشته ای در زمینه رفتار سازمانی، آن را در چنان مقام رفیعی قرار داده است که گفته می شود مدیرانی که رفتار سازمانی نمی دانند وارد سازمان نشوند!

این فرادرس مبتنی بر کتاب ارزشمند رفتار سازمانی رابینز، رفتار سازمانی را در سه سطح فردی، گروهی و سازمانی مورد توجه قرار داده و تلاش شده است نکات کلیدی و ضروری این کتاب به طور خلاصه و در عین حال جامع خدمت مخاطبین گرامی ارائه گردد.

فرادرس حاضر به ویژه برای دانشجویان گرایش های مختلف مدیریت و سایر رشته هایی که درسی تحت عنوان رفتار سازمانی دارند، می تواند مفید باشد. علاوه بر این، با توجه به ویژگی های خاص آن (یعنی بیان نکات کلیدی و ضروری به شکل خلاصه و در عین جامع) می تواند برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مدیریت نیز مفید باشد. علاوه بر این، مدرسان و پژوهشگران رفتار سازمانی و همچنین مدیران و رهبران سازمانی نیز می توانند مخاطب این فرادرس باشند.

سرفصل‌ها
 • درس یکم: رفتار سازمانی چیست؟
  • وظایف مدیران
  • نقش مدیر
  • مهارت های مدیران
  • مدیران اثربخش و مدیران موفق
  • مروری بر وظایف مدیران
  • مروری بر وظیفه مدیر
  • ورود به رفتار سازمانی
  • جایگزین کردن دیدگاه شهودی با تحقیق سیستماتیک
  • چالش ها و فرصت های رفتار سازمانی
  • نقش سایر رشته های علمی در رفتار سازمانی
  • در رفتار سازمانی اصول فراگیر وجود ندارد.
  • ارائه الگویی از رفتار سازمانی
  • الگوی اقتضایی
 • درس دوم: واکنش در برابر تفاوت فرهنگ ها در جهان
  • ناهمگونی نیروی کار
  • دهکده جهانی
  • رویارویی با مسائل بین المللی
  • یکسونگری آمریکایی ها
  • خارجی ها در آمریکا
  • آیا فرهنگ های ملی همگرا می شوند؟
  • درک فرهنگ ملی یک کشور
   • چارچوب کلاکهان و استرادبک
   • رفتار در فرهنگ ها – دستاوردهای هاف استد
  • واقعیت ضربه فرهنگی
  • تغییر در نیروی کار
  • مبدأ جنبش نیروی کار ناهمگون
  • مراحل تکامل
  • مدیریت در سازمان نیروی کار ناهمگون
 • درس سوم: مبانی رفتار فردی
  • ویژگی های زندگی نامه ای
  • توانایی
  • شخصیت
  • یادگیری
 • درس چهارم: ادراک و تصمیم
  • ادراک و اهمیت آن
  • عواملی که بر ادراک تأثیر می گذارند
  • ادراک و قضاوت
  • رابطه بین ادراک و تصمیم گیری فردی
  • الگوی بهینه تصمیم گیری فردی
  • الگوهای مختلف تصمیم گیری
  • مسائل نوین در تصمیم گیری
 • درس پنجم: ارزش ها، نگرش ها و رضایت شغلی
  • ارزش ها
  • اهمیت ارزش ها
  • منابع سیستم های ارزشی
  • انواع ارزش
  • ویژگی رهبران امیدوار
  • ارزش، وفاداری و رفتار اخلاقی
  • نگرش ها
  • منابع نگرش
  • انواع نگرش
  • نگرش و ثبات رویه در رفتار
  • ناهمسازی شناختی
  • رابطه بین نگرش و رفتار
  • نگرش نیروی کار ناهمگون
  • رضایت شغلی
  • عوامل تعیین کننده رضایت شغلی
  • اثرات رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان
  • شیوه ابراز نارضایتی
 • درس ششم: مفاهیم اصلی انگیزش
  • انگیزش چیست؟
  • نظریه سلسله مراتب نیازها
  • نظریه X و Y
  • نظریه بهداشت انگیزش
  • نظریه ای آر جی
  • نظریه نیازهای سه گانه مک کللند
  • نظریه ارزشیابی شناخت
  • نظریه تعیین هدف
  • توسعه نظریه تقویت رفتار
  • نظریه برابری
  • نظریه انتظار
  • نباید توانایی و فرصت را نادیده انگاشت.
  • ترکیب نظریه های نوین انگیزش
  • انگیزش و فرهنگ ملی
 • درس هفتم: انگیزش از مفاهیم تا کاربردها
  • مدیریت مبتنی بر هدف
  • مدیریت مبتنی بر هدف چیست؟
  • رابطه مدیریت مبتنی بر هدف و نظریه تعیین هدف
  • مدیریت مبتنی بر هدف در مرحله عمل
  • تعدیل در رفتار
  • مشارکت کارکنان
  • برنامه هایی در رابطه با پرداخت متغیر
  • برنامه های پرداخت بر اساس مهارت
  • مزایای انعطاف پذیر
  • ارزش مقایسه ای
  • مسائل ویژه در انگیزش
 • درس هشتم: مبانی رفتار گروهی
  • تعریف گروه و طبقه بندی آن
  • مراحل تکامل گروه
  • الگوی پنج مرحله ای
  • الگوی تعادل زمان
  • جامعه سنجی: تجزیه و تحلیل روابط دون گروه
  • توجه رفتار گروه
  • شرایط که از خارج بر گروه تحمیل می شود
  • منابع مبتنی بر اعضای گروه
  • ساختار گروه
  • فرایندهای گروه
  • کارهای گروه
  • تصمیم گیری گروه
  • همرنگ جماعت شدن و خارج شدن از گروه
  • روش های تصمیم گیری گروه
  • عوامل تعیین کننده انسجام گروه
  • اثرات انسجام بر بهره وری گروه
 • درس نهم: درک تیم
  • چرا تیم شهرت یافته است؟
  • تفاوت تیم و گروه
  • انواع تیم
  • رابطه مفاهیم تیم ها و گروه: خلق تیم هایی با عملکرد عالی
  • تبدیل اعضا به عضو تیم
  • مسائل نوین در اداره تیم
 • درس دهم: ارتباطات
  • نقش ارتباطات
  • فرایند ارتباطات
  • یک الگوی ارتباطی
  • تحریف پیام
  • اضطراب در ارتباطات
  • مبانی ارتباطات
   • جهت جریان ارتباطات
   • شبکه های رسمی و غیر رسمی
   • ارتباطات غیر گفتاری
   • انتخاب کانال ارتباطی
   • موانع ارتباطات اثربخش
  • ارتباطات اثربخش در شرکت های پیشرو
  • مسائل نوین در ارتباطات
   • موانع ارتباطی بین زن و مرد
   • مصلحت اندیشی در ارتباطات
   • فرهنگ های گوناگون و ارتباطات
   • الکترونیک و ارتباطات
 • درس یازدهم: رهبری
  • رهبری چیست؟
  • تئوری های رهبری
  • تئوری های شخصیتی و رهبری
  • تئوری های رفتاری رهبری
   • تحقیقات دانشگاه اهایو
   • تحقیقات دانشگاه میشیگان
   • شبکه مدیریت
   • تحقیقات اسکاندیناوی
   • خلاصه ای از تئوری های رفتاری
   • تئوری موقعیتی هرسی و بلانچار
  • تئوری های اقتضایی
   • الگوی فیدلر
   • تئوری مبتنی بر تبادل رهبر با اعضا
   • تئوری مسیر – هدف
   • الگوی رهبری مشارکتی
  • وجه مشترک تئوری های رهبری
  • آخرین دیدگاه ها پیرامون رهبری
   • تئوری استنادی رهبری
   • تئوری رهبری فرهمند
   • رهبری عملکردگرا و رهبری ایجاد کننده تحول
   • رهبری اصیل
  • مسأله نوین رهبری
   • آیا رهبری مردان با زنان متفاوت است؟
   • تفویض اختیارات و مسئولیت ها
   • فرهنگ ملی به عنوان متغیر اقتضایی
   • آیا رهبری مبنای ارثی دارد؟
 • درس دوازدهم: قدرت و سیاست
  • تعریف قدرت
  • مقایسه رهبری با قدرت
  • پایگاه های قدرت
  • وابستگی کلید درک قدرت
  • روش های اعمال قدرت
  • قدرت در گروه: ائتلاف سیاست (قدرت در عمل)
  • تعریف رفتار سیاسی
  • واقعیت سیاسی
  • عواملی که در رفتار سیاسی نقش دارند
  • از مفاهیم تا کاربردها: سیاست بازی
 • درس سیزدهم: تعارض، مذاکره و رفتار بین گروهی
  • ارائه تعریفی از تعارض
  • سیر تکاملی اندیشه تعارض
  • تعارض سازنده و ویرانگر
  • فرایند تعارض
  • مذاکره یا چانه زدن
  • استراتژی مذاکره
  • فرایند مذاکره
  • مسائلی که در فرایند مذاکره مطرح است
  • روابط بین گروه ها
  • روش های مدیریت بر روابط بین گروهی
 • درس چهاردهم: مبانی ساختار سازمانی
  • ساختار سازمانی چیست؟
  • تقسیم کار
  • گروه بندی کار
  • زنجیره فرماندهی
  • حوزه کنترل
  • تمرکز و عدم تمرکز
  • رسمیت
  • ساختارهای متداول سازمانی
   • ساختار ساده
   • بوروکراسی
   • ساختار ماتریسی
  • ساختارهای جدید سازمانی
   • ساختار تیمی
   • ساختار مجازی
   • ساختار بدون مرز
   • ساختار زن سالار
  • چرا ساختارهای سازمانی متفاوت اند؟
 • درس پانزدهم: تکنولوژی طراحی شغلی و تنش کاری
  • تکنولوژی در سازمان
  • فرایند بهبود مستمر
  • مهندسی مجدد کار
  • سیستم تولید انعطاف پذیر
  • منسوخ شدن مهارت ها
  • طراحی شغلی
  • تئوری ویژگی های شغلی
  • طراحی مجدد شغلی
  • توسعه شغل
  • انواع مختلف برنامه های کاری
  • تنش کاری
  • تنش یا فشار کاری چیست؟
  • تنش و نتیجه های حاصل از آن
  • منابع بالقوه تنش زا
  • تفاوت های فردی
  • نتایج حاصل از (نشانه های تنش)
  • مدیریت تنش
 • درس شانزدهم: منابع انسانی: سیاست ها و رویه ها
  • شیوه های گزینش کارکنان
  • شیوه های گزینش کارکنان
  • برنامه های آموزش و پرورش کارکنان
  • شیوه های آموزش
  • ارزیابی عملکرد
  • هدف از ارزیابی عملکرد
  • ارزیابی عملکرد و انگیزش
  • چه چیزی را ارزیابی می کنند
  • چه کسی باید ارزیابی را انجام دهد؟
  • شیوه های ارزیابی عملکرد
  • مسائل بالقوه
  • راه حل
  • بازخورد نتیجه عملکرد کارکنان
  • ارزیابی عملکرد تیم
  • سیستم پاداش
  • اتحادیه های کارگری
  • مدیریت منابع انسانی در سطح جهانی
 • درس هفدهم: فرهنگ سازمانی
  • فرهنگ سازمانی چیست؟
  • تعریف فرهنگ سازمانی
  • انواع فرهنگ ها
  • فرهنگ یک واژه توصیفی است
  • تفاوت فرهنگ های قوی با ضعیف
  • فرهنگ و رسمیت
  • فرهنگ سازمانی و فرهنگ ملی
  • فرهنگ چه می کند؟
  • فرهنگ به عنوان یک قلم بدهی
  • ایجاد و حفظ فرهنگ
  • شیوه فراگیری فرهنگ
 • درس هجدهم: تغییر و تحول سازمانی
  • نیروهایی که باعث تغییر می شوند
  • تغییرات برنامه ریزی شده
  • عامل تغییر چه می تواند بکند؟
  • مقاومت در برابر تغییر
  • غلبه بر عوامل تغییر
  • سیاست های تغییر
  • دیدگاه های مدیریت تغییر سازمانی
   • الگوی سه مرحله ای
   • پژوهش عملی
  • مدیران و مسأله های مربوط به تغییر در دهه 1990
   • نوآوری
   • ایجاد سازمان یاد گیرنده
  • بهبود سازمانی
   • ارزش های بهبود سازمانی
   • روش های بهبود سازمانی

موسسه برگزارکننده

faradars

فرادرس

مدرس

دکتر محمد فروهر

دوره های مشابه

این دوره چه کمکی به من می‌کنه؟

نکته مهم در درس محاسبات عددی، حل مثال‌های کاربردی و دونستن نکاتیه که حل مسئله رو سریع‌تر میکنه؛ در این دوره، گام های حل مسائل محاسبات عددی به زبانی ساده بیان میشه. همچنین انجام محاسبات به روش کدهای برنامه نویسی آموزش داده میشه. این دوره با متد میکرولرنینگ با همین هدف، جهت رفع نیاز های دانشجویان تهیه شده و میتونین فقط در 7 ساعت به مباحث مورد نیاز برای امتحانات مسلط بشین.

چرا از این آموزش استفاده کنم؟

این آموزش به شیوۀ میکرولرنینگ تهیه شده و کمک میکنه بتونید تو زمان بسیار کوتاه تری نسبت به روش‌های سنتی درس خوندن به هدفی که دارین برسین. تمامی محتواهایی که تدریس میشه به صورت تخصصی انتخاب شده تا بالاترین بازدهی رو برای شما داشته باشه و دیگه کوچیک‌ترین دغدغه‌ای برای امتحاناتتون نداشته باشین. در ضمن با خرید هر دوره و تموم کردنش 10 درصد از هزینۀ آموزش به کیف پولتون برمیگرده تا بتونید بقیۀ آموزش‌های مورد نیازتون رو هم با قیمت کمتری بخرید.ما میخوایم تا آخر دوران تحصیلتون کنارتون باشیم.

کیف پولم رو کجا میتونم ببینم؟

بعد از ثبت نام و خرید دوره میتونید تو داشبوردی که براتون میسازیم کیف پولتون و اعتبارش رو ببینید.

مدرس دوره کیه؟

مدرس این دوره، استاد حجت حاتمیان، دارنده دکترای تخصصی ریاضی هستند.

نحوه بخش بندی مطالب چجوریه؟

دوره محاسبات عددی لینوم 5 بخش کلی و مجموعا 0 سرفصل داره که به صورت میکروآموزش در اختیارتون قرار میگیره، هر یک از سرفصل ها ویدیو آموزشی جداگانه ای دارن با زمانی بین 5 تا 20 دقیقه که کمک میکنه بتونید فقط بخش های مورد نیاز خودتون رو ببینید و وقتتون تلف نشه

نحوه تدریس چجوریه؟

در تمام طول این دوره مفاهیم به صورت مثال محور آموزش داده میشن تا نیازی به حل سوالات جداگانه نداشته باشین، بعد از دیدن ویدیو مربوط به هر مبحث با حل کوییزی که براتون در نظر گرفتیم میتونید از تسلطتتون به اون بخش مطمئن بشین.

چجوری میتونم از کیفیت آموزش مطمئن بشم؟

میتونید قسمت اول این دوره آموزشی یعنی مقدمه رو به صورت رایگان ببینید و با نحوه تدریس کاملا آشنا بشین.

چجوری میتونم متوجه بشم سرفصلای مورد نیاز من تدریس شده؟

تو قسمت پایین همین صفحه میتونید تمامی بخش هایی که در این دوره آموزش داده میشن رو ببینید.

اگه بعد از خرید دوره ناراضی بودم چی میشه؟

تا 24 ساعت بعد از خریدتون به هر دلیلی از دوره راضی نبودین میتونید تماس بگیرید و بدون این که سوالی ازتون پرسیده بشه هزینه آموزش به صورت کامل بهتون برگشت داده میشه.

در این فیلم آموزشی، درس محاسبات عددی به همراه مثال های متنوع از صفر تا صد تدریس می شود. مباحث مربوط به تجزیه و تحلیل خطا، حل عددی معادلات غیر خطی، درونیابی، مشتق گیری و انتگرال گیری عددی، عملیات روی ماتریسها، مقادیر و بردارهای ویژه و دستگاه های معادلات خطی و غیر خطی جزو مهمترین عناوین تدریس شده در فیلم آموزشی محاسبات عددی می باشد. این آموزش، کامل ترین آموزش محاسبات عددی دانشگاهی است. درحین تدریس مثال ها و تمرین های متنوع و کاربردی برای درک کامل مفاهیم این دوره آموزشی ارائه شده است.

 

فصل اول: تجزیه و تحلیل خطا

 • نمایش اعداد و حساب ممیز سیار
 • اندازه گیری و کنترل خطا
 • انتشار خطا و خطای انباشته
 • خطای محاسبه توابع حقیقی یک متغیره

فصل دوم: حل عددی معادلات غیر خطی (روش تخمین ریشه معادلات)

 • روش رسم منحنی
  • قضیه بولتزانو-وایراشتراس
 • روش دو بخشی (تنصیف)
  • الگوریتم روش دو بخشی
  • کران روش خطای دو بخشی
  • سرعت همگرایی روش دو بخشی
  • معیارهای توقف روش دو بخشی
 • روش نابجایی
  • الگوریتم روش نابجایی
  • خصوصیات روش نابجایی
  • معیارهای توقف روش نابجایی
 • روش تکرار ساده (نقطه ثابت – تکرار تابعی)
  • ابهامات روش تکرار ساده
  • نحوه انتخاب تابع برای روش تکرار ثابت
  • تعریف مرتبه همگرایی
  • مرتبه همگرایی روش تکرار ساده
 • روش نیوتن – رفسن
  • همگرایی روش نیوتن
  • خصوصیات روش نیوتن
  • تعیین ریشه های تکراری
 • روش نیوتن تغییر یافته
 • روش وتری (خط قاطع)
  • خصوصیات روش وتری

فصل سوم: درون یابی

 • تعریف دورن یابی و برون یابی
 • چند جمله ای لاگرانژ
  • روش ضرایب مجهول
  • معایب روش لاگرانژ
 • روش تفاضلات تقسیم شده ی نیوتن
  • تعریف تفاضلات تقسیم شده ی نیوتن
  • خطای چند جمله ای درون یاب
 • تعریف تفاضلات متناهی
 • تعریف عملگر انتقال
 • تعریف عملگر تفاضل پیشرو
 • تعریف عملگر تفاضل پسرو
 • ارتباط بین تفاضلات تقسیم شده ی نیوتن و تفاضلات پیشرو
 • ارتباط بین تفاضلات تقسیم شده ی نیوتن و تفاضلات پسرو
 • درونیابی معکوس
 • برازش منحنی
 • چند جمله ای تقریب کمترین مربعات
 • درونیابی اسپلاین
  • اسپلاین درجه صفر
  • اسپلاین درجه خطی
  • اسپلاین مکعبی
  • اسپلاین طبیعی

فصل چهارم: مشتق گیریو انتگرال گیری عددی

 • محاسبه فرمول های مشتق گیری عددی
 • خطای فرمول های مشتق گیری عددی
 • تعریف مرتبه کوچک و بزرگ
 • مشتق های مراتب بالاتر
 • انتگرال گیری عددی
  • روش ذوذنقه ای
   • قاعده ی ذوذنقه ای مرکب
   • خطای قاعده ی ذوذنقه ای
   • خطای قاعده ی ذوذنقه ای مرکب
  • قاعده ی سیمپسون
   • قاعده ی سیمسون مرکب
  • قاعده ی 3/8 سیمپسون
   • قاعده ی 3/8 سیمپسون مرکب
  • قاعده ی نقطه ی میانی
   • قاعده ی نقطه ی میانی مرکب
   • خطای قاعده ی نقطه ی میانی
   • خطای قاعده ی نقطه میانی مرکب
  • قاعده ی رامبرگ
   • تعمیم قاعده ی رامبرگ
 • قواعد انتگرال گیری
  • نیوتن-کاتس
  • گاوس
   • قاعده ی یک نقطه ای گاوس
   • قاعده ی دو نقطه ای گاوس
   • قاعده ی سه نقطه ای گاوس

فصل پنجم: حل عددی معادلات دیفرانسیل

 • روش بسط تیلور
  • روش موضعی
  • روش جامع
 • روش اویلر
 • روش پیراسته اویلر
 • روش مرتبه دوم رونگه-کوتا
 • روش مرتبه چهارم رونگه-کوتا

فصل ششم: عملیات روی ماتریسها، مقادیر ویژه و بردارهای ویژه

 • تعریف ماتریس
 • جمع و ضرب و دترمینان ماتریس
 • تعریف مقادیر ویژه و بردارهای ویژه ی یک ماتریس
 • تعیین مقادیر ویژه و بردار ویژه با روش های تکراری
 • روش توانی

فصل هفتم: دستگاه های معادلات خطی و غیر خطی

 • تعریف دستگاه های معادلات خطی
 • روش حذفی گاوس
 • اعمال سطری مقدماتی
 • روش کرامر
 • روش ماتریس وارون
 • روش های تکراری حل دستگاه های معادلات خطی
 • روش ژاکوبی
 • روش گاوس-سایدل
 • روش های تکراری حل دستگاه های معادلات غیر خطی
 • تعریف دستگاه معادلات غیر خطی
 • روش نیوتن رافسون
 • تعریف ماتریس ژاکوبی

دوره آموزش محاسبات عددی

دوره آموزش محاسبات عددی به منظور آموزش مفاهیم درس محاسبات عددی توسط استاد مجید بنی‌اسدی و به همت مکتب خونه در ١٠ فصل آموزشی ارائه شده است. این دوره رایگان و هم‌اکنون کاربران می‌توانند بدون پرداخت هیچ هزینه در آن ثبت‌نام کنند و از محتوای دوره بهره ببرند.

دوره آموزش محاسبات عددی برای چه کسانی مناسب است؟

دوره آموزش محاسبات عددی برای تمامی دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی که در چارت خود این درس را دارند مناسب است. همچنین این دوره برای متقاضیان شرکت در کنکور کارشناسی ارشد نیز توصیه می‌شود و از اهمیت بالایی برخوردار است.

هدف از دوره آموزش محاسبات عددی چیست؟

هدف آموزش محاسبات عددی آشنا کردن دانشجویان کارشناسی با روش‌های عددی حل مسائل علمی رشته‌های مختلف علوم و مهندسی است. آموزش محاسبات عددی می‌توانند مسائل علمی رشته‌های مختلف را که محاسبه‌ی دقیق آن‌ها با روش‌های معمول ریاضی مقدور نیست، به صورت تقریبی و با خطای محدود، تخمین بزنند. در برخی موارد، محاسبه‌ی دقیق پاسخ مسائل با روش‌های معمول ریاضی امکان‌پذیر بوده ولیکن از پیچیدگی بالایی برخوردار است. این پیچیدگی، خود باعث ایجاد برخی خطاها می‌شود. آموزش محاسبات عددی می‌توانند پاسخ این مسائل را با خطای محدود و با پیچیدگی کم‌تری تخمین بزنند. از این رو، قصد داریم در این مقاله دانشجویان با مفاهیم مربوط به خطا، و در ادامه با روش‌های آموزش محاسبات عددی مختلف برای حل مسائل فنی مهندسی آشنا کنیم.

نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *